W związku z planowanymi szkoleniami w ramach projektu „OWIES” zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na wynajem sali szkoleniowej i/lub przygotowanie cateringu na 4 szkolenia w Warszawie. Ofertę należy złożyć nieprzekraczalnym terminie: do dnia 29.01.2014 do godziny 10.00. Proces zakończony prosimy o zapoznanie się z protokołem wyboru oferty Protokół 98 OWIES

Załączam

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – załącznik 1

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik 2

Wzór umowy – załącznik 3

 

 

 

Zapraszam do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie czterech szkoleń w  Warszawie  z zakresu konstruowania biznes planu dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach projektu ”OWIES czyli Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej na Mazowszu” realizowanego w ramach działania 7.2.2. POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Ofertę należy złożyć nieprzekraczalnym terminie: do dnia 29.01.2014 do godziny 10.00. Procedura rozstrzygnięcie, prosimy o zapoznanie się z Protokół 97 OWIES Trener biznesplan

 Załączam

  •         Zapytanie ofertowe
  •         Formularz oferty (załącznik nr 1)
  •         Wzór wykazu wykonanych usług (załącznik nr 2)
  •         Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (załącznik nr 3)
  •         Wzór umowy (załącznik nr 4

97 Zap_ofert_na_trenera_KUZNIA_Warszawa2014

97 Zał1do_zap_na_trenera_KUZNIA_Warszawa2014

97 Zał2_do_zap_na_trenera_KUZNIA_Warszawa2014

97 Zał3_Oświadczenie o braku powiązań_2014

97 Zal_4_Um_dla trenera