W związku z planowanymi szkoleniami w ramach projektu „OWIES” zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na wynajem sali szkoleniowej i/lub przygotowanie cateringu na 4 szkolenia w Warszawie. Ofertę należy złożyć nieprzekraczalnym terminie: do dnia 29.01.2014 do godziny 10.00. Proces zakończony prosimy o zapoznanie się z protokołem wyboru oferty Protokół 98 OWIES

Załączam

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – załącznik 1

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik 2

Wzór umowy – załącznik 3

 

 

Komentowanie zostało zamknięte.