W „aktywne trio” w gminie Płoniawy – Bramura, czyli „u nas w Ziołowej Zagrodzie”

Stanisława Retmaniak

Mieszkańcy trzech wsi: Prace, Stara Zblicha i Nowa Zblicha nabierają rozpędu, gdyż ledwo zakończyli pracę nad grą terenową, a już organizują szkolenie na temat produktu lokalnego oraz uroczyste święto z okazji 700–lecia Starej Zblichy!

My w aktywnościach uczestniczyliśmy i mamy zdjęcia, by pokazać jak dobrze można spożytkować energię mieszkańców nawet tak małych wsi jak trio z gminy Płoniawy – Bramura

Na początku czerwca 06.06.2014 w Starej Zblisze we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego zostało zorganizowane szkolenie Produkt lokalny i tradycyjny – identyfikacja i wprowadzenie na Listę Produktu Tradycyjnego. Na szkolenie została zaproszona sąsiednia gmina Przasnysz oraz mieszkańcy gminy Płoniawy – Bramura. Podczas spotkania nie tylko można było wysłuchać prelegentów o produkcie lokalnym, ale również zasmakować r różnych propozycjach przygotowanych przez zaproszonych gości.

(zdjęcia Stanisława Retmaniak)

Jest co wspominać po szkoleniu, i smaki w ustach pozostały pyszne! Ale już trzeba myśleć o kolejnym wydarzeniu jakim jest 700 lat Starej Zblichy! Przygotować scenę i aktorki i poczęstunek i gości zaprosić… mnóstwo pracy, ale jaka satysfakcja.

Dla członkiń i członków Stowarzyszenia „U nas w Ziołowej Zagrodzie” w skład którego wchodzą mieszkańcy trzech wsi kamień pamiątkowy jest ważną sprawą. Kamień powstał przy współpracy mieszkańców. (zdjęcie Barbara Mieczkowska).

W uroczystości wzięli udział nie tylko mieszkańcy Starej Zblichy lecz także goście z całej gminy (zdjęcie Barbara Mieczkowska)

Odwołanie do historii i inicjatywa założenia Ziołowej Zagrody zaowocowały powstaniem herbu.

 

W Starej Zblisze, Stowarzyszenie U Nas w Ziołowej Zagrodzie szykuje się do startu!!!!

Pamiętacie, że Społeczności Starej Zblichy, Nowej Zblichy oraz  Prac założyli stowarzyszenie, które swoje działania społeczno-ekonomiczne oparło na temacie związanym z ich zasobami lokalnymi jakimi są zioła?

Otóż mieszkańcy gminy (a może raczej mieszkanki) Płoniawy-Bramura nadal doszlifowują swoją ofertę przy wsparciu ekspertów wokół „Ziołowej zagrody” – ofertę edukacyjno– turystyczną dla uczniów szkół podstawowych. Tym razem spotkania z ekspertami skupiły się na zdobyciu wiedzy nt. sanitarnych warunków bezpieczeństwa organizowania atrakcji dla grup dzieci oraz wymogach kulinarnych w produkcie lokalnym. Obok ważnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, członkinie Stowarzyszenia przy współpracy z ekspertem stworzyły grę terenową i questing, co jeszcze bardziej uatrakcyjni  oferty Ziołowej Zagrody.

Jeszcze praca wre, ale chętnych i ciekawych zapraszamy do Zblichy, by przekonać się jak wiele fajnych atrakcji będzie czekało na Was…


Przygotowania questingu wspólnie z ekspertem

Poniżej złączamy Plan gry terenowej, ofertę warsztatową dla dzieci wypracowane na konsultacjach eksperckich

STARA_ZBLICHA_GRA_TERENOWA

STARA_ZBLICHA_OFERTA

STARA_ZBLICHA_PLAN_WARSZTATOW_DLA_DZIECI

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Aktywnie w gminie Płoniawy – Bramura

Staśka Retmaniak

W gminie Płoniawy – Bramura  aktywnie i efektywnie! W społeczności Starej Zblichy, Nowej Zblichy oraz Prac zawiązali „Stowarzyszenie U Nas W Ziołowej Zagrodzie”, które stawia sobie za zadanie min. prace z mieszkańcami wokół kultury i tradycji – co ma w przyszłości stać się główną osią produktu ekonomicznego tej wsi.

Mieszkańcy wspólnie jednocząc swoje siły wyremontowali jedną z sal remizy, odmalowując i cyklinując podłogę, stoły i ławy:

 

Stowarzyszenie, swoje działania społeczno-ekonomiczne oparło na temacie związanym z zasobami ich wsi jakimi są zioła i przy wsparciu ekspertki utworzyli „Ziołową zagrodę” – ofertę edukacyjno– turystyczną dla uczniów szkół podstawowych.

Inauguracja działań „Zagrody” odbyła się podczas spotkania podsumowującego działania projektu.

Warto zaznaczyć, że na samym początku w projekcie brało udział 6 pań, które chciały założyć Koło Gospodyń Wiejskich, a po roku działań (udziale w szkoleniach, wizytach studyjnych) Stowarzyszenie liczy piętnaście członkiń, a wsparciem służą aktywnie włączający się strażacy.

Mieszkańcy, czują dużą moc i wpływ na to co się będzie u nich działo, odważnie rozmawiają z przedstawicielami gminy, chcą zawalczyć o przywrócenie funduszu sołeckiego.

Natomiast we wsi Stary Podoś Koło Gospodyń Wiejskich włączyło w swoje szeregi koleżanki z sąsiedniej wsi Nowy Podoś i tak wspólnie planują co mogą razem robić. Do działań w które na początku zaangażowane były tylko panie, włączyli się również strażacy, którzy chcą odbudować remizę, by można było stworzyć tam dogodne miejsce spotkań mieszkańców.                                                                                                                                              

 


 

Działania ekonomiczne w Podosiu(Nowym i Starym) planowane są na organizowanych wydarzeniach lokalnych wykorzystujących lokalne zasoby przyrodniczo-kulturowe. Aktualnie dopracowywane są pomysły, które będą „testowane” na mieszkańcach obu wsi, zanim staną się prawdziwą ofertą turystyczną. Podczas spotkania podsumowującego, zaprezentowany został Plan Rozwoju Wsi mieszkańcom, przedstawicielom samorządu i zaproszonym gościom ze Stowarzyszenia BORIS.

Co w OWIESie piszczy – czyli gmina Płoniawy-Bramura się „ożywia”.

Perspektywa animatorki – Staśki Retmaniak

Od lutego 2013 roku trwa ożywianie ekonomii społecznej w gminie Płoniawy – Bramura przy wsparciu Stowarzyszenia BORIS, który jest liderem projektu:  „OWIES czyli Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej na Mazowszu”   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pięć społeczności (Stary i Nowy Podoś, Węgrzynowo, Stara i Nowa Zblicha, Prace) podejmuje trudne wyzwanie pobudzenia przedsiębiorczości (ekonomicznej i społecznej)swoich mieszkańców  – oczywiście z sukcesem!

Choć początki były trudne, gdyż na starcie gotowość do pracy zgłaszały inne społeczności, ostatecznie wyzwanie podjęły wyżej wymienione społeczności, które nie bały się „zaryzykować” swojego zaangażowania i czasu na rozwój swojej wsi.

Już wcześniej mogliście się przekonać (patrz artykuł wcześniej), że zorganizowane wydarzenia dla mieszkańców przyniosły ogromne zainteresowanie obywateli, którzy niezwykle pozytywnie odnosili się do pomysłów liderek/ów swoich wsi. Teraz czas już na poważne wyzwania i trudną pracę przekuwania pomysłów w działania, w czym aktywnym mieszkańcom pomagają eksperci/tki ze Stowarzyszenia BORIS, który jest liderem projektu.

szkolenie WIES z trenerką Joanną Krasnodębską nt. Ekonomii Społecznej 27-28-07-2013r.

Pomysły takie jak: powstanie Stowarzyszenia i tworzenie Izby Regionu, organizowanie spływów kajakowych, tworzenie infrastruktury wypoczynku agroturystyki – oto niektóre z pomysłów mieszkańców gminy Płoniawy – Bramura, które zaczynają realizować. Z takiej aktywności zadowoleni są oczywiście przedstawiciele samorządu, którzy jasno deklarują gotowość swojego wsparcia dla takiej aktywności.

Oczywiście jak zawsze społeczne działania nie obędą się bez trudności i problemów, bo albo we wsi znajdą się „życzliwi” co złośliwie coś skomentują, albo nie są jasne procedury przejęcia pustostanów lub innych terenów, na których mieszkańcy chcą działać – to spowalnia i podcina skrzydła nawet najbardziej zapalonych społeczników, ale powoli, krok po kroku udaje się kolejne sukcesy osiągać.

Z doświadczenia Stowarzyszenia BORIS wiemy, że dynamika działania społecznego jest zmienna (raz z górki i raz pod górkę) dlatego działania w gminie opieramy na modelu Gminy Partnerskiej, który opiera aktywność na trzech filarach, niezbędnych do utrzymania energii w rozwoju i zmianie społecznej: Zaangażowany samorząd, lokalne partnerstwo, aktywni mieszkańcy. W gminie Płoniawy – Bramura podejmowane są starania, by działania podejmowane były w tych trzech przestrzeniach, by mieszkańcy czuli wsparcie, samorządowcy czuli chęć mieszkańców i wspólnymi siłami tworzyć przyjazną przestrzeń dla przedsiębiorczości społeczno-ekonomicznej obywateli.

Obecnie przed nami wyjazd na wizytę studyjną, oglądać wioski tematyczne w celu podpatrzenia jak to robią inni, i czy można jakieś pomysły zaszczepić w swojej miejscowości. Wszyscy podekscytowani z zniecierpliwieniem oczekują wyjazdu – co po powrocie??? Na pewno działania! Na pewno ekonomia społeczna!

 

ANIMACJA SPOŁECZNA I WSPÓŁDZIAŁANIE W GMINIE PŁONIAWY BRAMURA NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I AKTYWIZACJI W OBSZARZE EKONOMII SPOŁECZNEJ – PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ W 2013 R.

Działania animacyjne w ramach projektu OWIES w gminie Płoniawy Bramura w 2013 r. rozpoczęły się od spotkania z przedstawicielami samorządu, społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych. Podczas spotkania, które odbyło się w lutym 2013 r. zostało wybranych pięć wsi w gminie Jaciążek, Węgrzynowo, Szczuki, Stary Podoś, Płoniawy Bramura, które miały zostać objęte działaniami projektu. Podczas spotkania zostało podpisane oficjalne porozumienie o współpracy między gminą, której przedstawicielem był pan Wójt a Stowarzyszeniem BORIS, którego przedstawicielem była animatorka Stanisława Retmaniak, świadczące o chęci współdziałania i realizacji zadań w ramach modelu Partnerskiej Gminy.  Porozumienie ma na  celu współpracę na rzecz rozwoju społeczności i lokalnej przedsiębiorczości społecznej na terenie Gminy, wspieranej przez działania programowe Stowarzyszenia w ramach wdrażania modelu Gminy Partnerskiej

Po oficjalnym rozpoczęciu projektu OWIES odbywają się spotkania otwierające i zapraszające mieszkańców wybranych społeczności do współpracy.

O tym co dzieje się w obecnie w gminie Płoniawy Bramura można przeczytać w Tygodniku Przasnyskim w wydaniu z dnia 28 maja 2013r. Zapraszam do lektury  Treść artykułu Tygodnik Przasnyski

 

Animatorka przeprowadziła  konsultacje między szkoleniowe, dla wybranych 5 społeczności angażujących się do projektu. Podczas tych spotkań ustalane były zadania stawiane przed mieszkańcami w ramach projektu, jak również zbierane potrzeby i możliwości danych społeczności – podczas tych spotkań również ustalany był skład uczestników szkoleń.

W okresie maj – czerwiec animatorka wspierała przedstawicieli trzech społeczności w organizowaniu wydarzenia dla mieszkańców, które miały zaktywizować społeczności i ożywić do działania. Na temat   działań Kampanii  CzAS ( Czerwiec Aktywnych Społeczności) w których wzięły udział min. Wsie Węgrzynowo oraz Stara Zblicha można przeczytać w załączonym poniżej artykule Tygodnika Przasnyskiego.

W gminie Płoniawy Bramura Ekspert Piotr Henzler  przeprowadził konsultacje w zakresie tworzenia partnerstw gminnych, które pomagają  zawiązać współpracę na poziomie instytucjonalnym poprzez partnerstwo tych instytucji, które będą wspierać i pomagać w tworzeniu ogólnogminnych rozwiązań w pobudzaniu działań mieszkańców w obszarze ekonomii społecznej.

Stowarzyszenie BORIS przystąpiło do organizacji szkoleń Wiejskiego Inkubatora Ekonomii Społecznej. Trenerka Joanna Kotas Marszał opracowała konspekt zajęć i przeprowadziła autorskiego szkolenia: „Budowanie zespołu i animacja lokalna” w dniach  29-30.06.2013 dla zainteresowanych mieszkańców wybranych społeczności. Zajęcia odbyły się w Urzędzie Gminy Płoniawy-Bramura.

    Bardzo istotnym, na tym etapie działań projektu w gminie Płoniawy – Bramura okazał się fakt, że istotnie na terenie gminy działa dużo organizacji pozarządowych, które działają dosyć prężnie bazując na historii i tradycji regionu, ale są one kompletnie oderwane od mieszkańców, którzy albo sporadycznie uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez te NGO, albo są kompletnie odcięci od tej możliwości. Stąd, uczestnicy z takim brakiem wiary w swoje możliwości podchodzą do propozycji projektu, gdyż mają poczucie, że za takie działania to albo muszą komuś zapłacić, albo mają za mało wiedzy i umiejętności by podejmować takie działania.

Pierwsze działania w społecznościach, zorganizowane przez nie wydarzenia dały mieszkańcom poczucie siły i mocy, że mogą coś dla siebie i innych mieszkańców zrobić.