W marcu w gminie Puszcza Mariańska ruszył projekt pn. „Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim”, realizowany przez Stowarzyszenie BORIS w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Lider), Fundacją Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych i Miastem Stołecznym Warszawą.

 

W realizacji projektu współpracuje także Lokalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych działającym w ramach Stowarzyszenia Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych oraz Gminą Puszcza Mariańska.

 

Celem działań  jest aktywizacja społeczności lokalnej w obszarze ekonomii społecznej, co w dalszej perspektywie pozwoli na poprawę jakości życia mieszkańców gminy Puszcza Mariańska. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Działania animacyjne w ramach projektu OWES rozpoczęły się od spotkania z przedstawicielami samorządu, społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych, które odbyło się w marcu 2013 r. Wybrano pięć wsi w gminie, które mają zostać objęte działaniami projektu: Bartniki, Puszcza Mariańska, Korabiewice, Michałów, Biernik-Wincentów. Po oficjalnym rozpoczęciu projektu OWES przeprowadzono spotkania otwierające i zapraszające mieszkańców wybranych społeczności do współpracy. Uczestniczyli w nich również mieszkańcy sąsiednich wsi, którzy zostali zaproszeni do współdziałania. Podczas spotkań prezentowane były założenia projektu, zadania jakie stoją przed społecznością, a następnie zawierany „kontrakt” z mieszkańcami, w którym ustalono zasady współpracy, takie jak np.: udział w szkoleniach, podejmowanie działań aktywizujących mieszkańców, wypracowywanie Planu Rozwoju Wsi, budowanie współpracy z innymi wsiami.

 

Podczas jednego z takich spotkań (w Puszczy Mariańskiej) zostało podpisane oficjalne porozumienie o współpracy między gminą Puszcza Mariańska, którą reprezentował Michał Staniak – Wójt Gminy, a Stowarzyszeniem BORIS, którego przedstawicielką była Stanisława Retmaniak – animatorka, świadczące o chęci współdziałania i realizacji zadań w ramach projektu w oparciu o model Partnerskiej Gminy.

 

Już od kwietnia mieszkańcy będą uczestniczyć w szkoleniach dotyczących ekonomii społecznej, przygotowywać wizję rozwoju wsi oraz budować partnerstwo na rzecz rozwoju gminy Puszcza Mariańska.

 

Działania w gminie Puszcza Mariańska są realizowane w ramach projektu Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie Warszawskim, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.