Gmina Przasnysz bogata w aktywność.

Stanisława Retmaniak

W Gminie Przasnysz aktywność niczym kula śnieżna rozkręca się i rośnie w siłę! Coraz więcej wsi podejmuje aktywność organizując działania i organizując wydarzenia integracyjne. Nie ma co ukrywać, że dużą rolę we wspieraniu tej aktywności ma Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz oraz Pani Wójt, pomagając mieszkańcom w organizacji wydarzeń zarówno w swoich wsiach, ale też stwarzając okazję do integracji całej gminy. Zorganizowana „Leszczyniada” we wsi Leszno była taką okazją do wspólnego spotkania sołectw gminy i przeglądu ich aktywności (zdjęcia ze strony http://www.przasnysz.pl/redir,index?wiecej=437&wiecej_news=1 ):

 

Organizowanie imprez to nie wszystko co się dzieje w gminie, ponieważ takiej aktywności potrzeba stałego wsparcia i pomocy w organizacji na wsiach, dlatego w gminie powstał Punkt Aktywności Wiejskiej (PAW). W ramach działalności Punktu Aktywności Wiejskiej raz w tygodniu animator będzie pełnił dyżur stacjonarny i telefoniczny. Do zadań animatora należeć będzie:

 • wsparcie w angażowaniu mieszkańców do działania na rzecz wsi
 • pomoc w zaplanowaniu działań na rzecz wsi
 • wsparcie w organizowaniu wydarzeń zaplanowanych przez daną wieś
 • pomoc w pisaniu wniosków i ubieganiu się o dotacje
 • wsparcie w zakładaniu organizacji – koło gospodyń wiejskich lub inne stowarzyszenia
 • wsparcie w kontaktowaniu się z ekspertami.

Więcej na stronie: http://www.przasnysz.pl/174,paw.html

CO SIĘ DZIEJE W PRZASNYSZU W 2013R?

W okresie od stycznia do czerwca 2013r  kontynuowane były działania w gminie Przasnysz, gdzie animatorka Stanisława Retmaniak odbyła konsultacje między szkoleniowe dotyczące  już konkretnych działań wynikających z opracowanych w zeszłym roku Planach Rozwoju Wsi (dokańczanie procedury stowarzyszania się – Dobrzankowo, Mchowo; tworzenia dodatkowych przestrzeni wspólnych dla mieszkańców – Oględa, Karwacz, Dobrzankowo; czy konstruowania nowych ofert angażujących mieszkańców do działania – Bartniki, Bogate, Leszno. Animatorka również uczestniczyła w posiedzeniu Rady Gminy Przasnysz, podczas której został przedstawiony wstępny projekt Programu Przedsiębiorczości i Integracji Społecznej gminy Przasnysz, wypracowywany przez lokalne partnerstwo w okresie styczeń – maj 2013r.

W gminie Przasnysz działania projektu w drugim roku przynoszą dodatkowe rezultaty w postaci kolejnych społeczności podejmujących inicjatywę w obszarze zakładania podmiotów ekonomii społecznej np. wieś Stara Krępa, której sołtys zgłosił chęć włączenia się do projektu i aktualnie trwają działania w powoływaniu PES czy samo Stowarzyszenie na Rzecz rozwoju Gminy Przasnysz, które szuka wsparcia w jak najlepszym dostosowaniu swoich działań do warunków gminy.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Przasnyska Partnerska Gmina dla społeczno-ekonomicznych działań mieszkańców !

Staśka Retmaniak

25 czerwca 2013r radni gminy Przasnysz przyjęli Program Rozwoju Przedsiębiorczości i Integracji Społecznej na lata 2013-2016. Dokument, który jest niezbędny w wspieraniu obywateli przez samorząd, a wypracowywany został wspólnie z mieszkańcami, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie gminy: „Aby  Program Rozwoju Przedsiębiorczości i Integracji Społecznej Gminy Przasnysz był dobrze dopasowany do możliwości i potrzeb całej gminy uczestniczyła w jego tworzeniu większa liczby podmiotów z gminy, niż przedstawiciele siedmiu społeczności. Ważny był udział przedstawicieli samorządu i Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz w planowaniu i wypracowywaniu narzędzi wspierających rozwój gminy. Partnerstwo jest doskonałą przestrzenią do spotkania różnych podmiotów z całej gminy, by wspólnie ustalać kierunki rozwoju i potrzeby gminy. Dlatego w trakcie realizacji projektu i tworzenia Programu odbywały się spotkania z mieszkańcami podczas których wspólnie przyglądano się działaniom w społecznościach oraz dyskutowano o możliwości wspierania inicjatyw mieszkańców przez Partnerstwo, przez instytucje i organizacje oraz samorząd. W realizację Programu zaangażowane będą podmioty publiczne i niepubliczne, których działania mają zróżnicowane znaczenie dla powodzenia rozwoju przedsiębiorczości i integracji społecznej  w gminie.”[1]

Warto przypomnieć, że gmina Przasnysz bierze udział w projekcie  „OWIES czyli Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej na Mazowszu”   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Stowarzyszenie BORIS. Działania opierają się na modelu Partnerskiej Gminy w którym aktywizacja społeczności lokalnych to podstawa działania na rzecz rozwoju lokalnego, do którego niezbędne są elementy takie jak:

 1. autentyczne zainteresowana i aktywnie wspierająca rozwój społeczny władza samorządowa,
 2. funkcjonowanie szerokiego partnerstwa lokalnego o charakterze społecznym,
 3. budowanie grup i stowarzyszeń, koalicji i grup zadaniowych na poziomie wsi i sołectw.

I tak społeczności gminy Przasnysz wspólnie pracowały nad pobudzeniem ekonomii społecznej na ich terenie. Na początku każda z siedmiu wsi stworzyła swój Plan Rozwoju na trzy lata, który zawierał diagnozę stanu obecnego, zasobów, wizji zmiany opartej na rzeczywistych potrzebach mieszkańców(ci pytani byli o to co dla nich jest ważne i potrzebne) i na podstawie tych potrzeb wyznaczonych konkretnych działań wraz z ich kosztorysami i harmonogramem.

Równocześnie spotkania odbywały się na poziomie ogólno gminnym, w którym uczestniczyli przedstawiciele instytucji (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Wójt, Biblioteka, przedstawiciele szkół, organizacji pozarządowych – Koła Gospodyń, Ochotniczej Straży Pożarnej, stowarzyszeń, a także mieszkańcy. Podczas tych spotkań wspólnie zastanawiali się w jaki sposób instytucje i organizacje mogą wspierać aktywność mieszkańców w obszarze ekonomii społecznej. To właśnie tutaj padały propozycje użyczania np. osobowości prawnej grupom niestowarzyszonym, dzielenie się doświadczeniem wykorzystania funduszu soleckiego, wymiany informacji która wieś jaką aktywność będzie podejmowała, decyzja by nie konkurować między wioskami, a współdziałać – a co najważniejsze, to stworzenie odpowiednich narzędzi i mechanizmów na poziomie samorządu i jego budżetu do wspierania aktywności (konkursy, małe granty, inicjatywa lokalna…).

Pierwsze czytanie Program Rozwoju Przedsiębiorczości i Integracji Społecznej podczas posiedzenia Rady Gminy Przasnysz w dniu 15.05.2013r.

W taki oto partycypacyjny sposób powstał dokument, który samorządowcom umożliwia wspieranie obywateli w podejmowaniu aktywności ekonomiczno-społecznej a mieszkańcom daje jasne zasady i procedury, wsparcia na jakie mogą liczyć.

Teraz wystarczy tylko zacząć realizować swój Plan Rozwoju Wsi!

 


[1]Uchwała Rady Gminy Przasnysz z dnia  25 Czerwca 2013r.; W Sprawie Zatwierdzenia I Realizacji Programu Rozwoju Przedsiębiorczości I Integracji Społecznej Gminy Przasnysz, Na Lata 2013- 2016

 

ANIMACJA SPOŁECZNA I WSPÓŁDZIAŁANIE W GMINIE PRZASNYSZ NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I AKTYWIZACJI W OBSZARZE EKONOMII SPOŁECZNEJ – PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ W 2012 R.

Działania animacyjne w ramach projektu OWIES w gminie Przasnysz w 2012 r. rozpoczęły się od spotkania z przedstawicielami samorządu, społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych. Podczas spotkania, które odbyło się w lutym 2012 r. zostało wybranych pięć wsi w gminie, które miały zostać objęte działaniami projektu: Dobrzankowo, Bogate, Mchowo, Bartniki i Leszno. Podczas spotkania zostało podpisane oficjalne porozumienie o współpracy między gminą Przasnysz, której przedstawicielem była pani Wójt a Stowarzyszeniem BORIS, którego przedstawicielem była animatorka Stanisława Retmaniak, świadczące o chęci współdziałania i realizacji zadań w ramach modelu Partnerskiej Gminy.

Po oficjalnym rozpoczęciu projektu OWIES odbyły się spotkania otwierające i zapraszające mieszkańców wybranych społeczności do współpracy. W spotkaniach uczestniczyli mieszkańcy nie tylko wybranych 5 społeczności, ale również mieszkańcy sąsiednich wsi, którzy zostali zaproszeni do współdziałania. Podczas spotkań prezentowane były założenia projektu, zadania jakie stoją przed społecznością, a następnie zawierany „kontrakt” z mieszkańcami, w którym ustalone były zasady współpracy, takie jak np.:

 • Współpracujemy i dzielimy się doświadczeniami pomiędzy wsiami
 • Aktywnie uczestniczymy w spotkaniach z animatorką
 • Nie negujemy propozycji na zasadzie „bo nie”, ale staramy się wypróbować różne pomysły na działania
 • Staramy się maksymalnie wykorzystywać zasoby, jakie mamy we wsi
 • Tak planujemy pracę, by nie zawalił nas ogrom pracy – bo jeszcze mamy inne obowiązki

Kontrakt spisany był na plakacie i raczej był symbolicznym gestem zawartej współpracy, ale mieszkańcy i animatorka podeszli do niego z powagą i przejęciem. Również na spotkaniu zgłosiły się osoby chętne do udziału w cyklu szkoleń WIES – Wiejskiego Inkubatora Ekonomii Społecznej) z następujących tematów: I. Wstęp do ekonomii społecznej i budowanie zespołu; II. Diagnoza potencjału społeczności; III. Budowanie partnerstwa; IV. Zarządzanie i administrowanie podmiotami ekonomii społecznej; V. Zdobywanie środków na działania.

Po tych przygotowaniach wystartowaliśmy. Najpierw w Ciechanowie odbyło się pierwsze dwudniowe szkolenie WIES dla 18 osób z pięciu społeczności. Po każdym szkoleniu uczestnicy mieli „zadanie domowe” do wykonania razem z innymi mieszkańcami – oczywiście przy wsparciu animatorki. Po pierwszym szkoleniu zadaniem było zbudować zespół (3-4 osoby), który będzie wsparciem i podporą w dalszych działaniach liderów. Ważne, by były to osoby, na które są chętne do działań, gdyż zwiększa to szanse. że będą z nami przez cały czas. Po drugim szkoleniu osoby uczestniczące miały przeprowadzić „inwentaryzację” zasobów lokalnych – diagnoza tworzona wspólnie z zespołem oraz innymi mieszkańcami zaproszonymi do wsparcia pozwoliła spojrzeć na miejscowości z różnych punktów widzenia i czasami odkryć potencjał dotąd nie dostrzegany. Kolejnym zadaniem dla liderów było wspólne z zespołem i mieszkańcami opracowywanie planów – na jakim potencjale/zasobach naszej wsi możemy budować i planować działania, co chcemy robić, jaka jest nasza wizja rozwoju i kto może nas w tym wesprzeć (być partnerem). Pomiędzy dwoma ostatnimi szkoleniami uczestnicy opracowywali kosztorys swoich pomysłów na rozwój wsi oraz planowali, skąd mogą czerpać środki finansowe.

Pomiędzy intensywnymi szkoleniami, oprócz zadań domowych, odbywały się też inne działania w społeczności, jak np. organizowanie lokalnego wydarzenia dla mieszkańców w ramach Kampanii Czerwiec Aktywnych Społeczności, jak również spotkania z poradnikiem  zakładania stowarzyszeń rejestrowych, konsultacje z ekspertami nt. produktu lokalnego, tworzenia muzeum lokalnego, questingu czy papieroplastyki – wszystko to. czego społeczności potrzebowały do działań inicjujących ich funkcjonowanie w obszarze ekonomii społecznej, wzmacniających rozwój lokalny. Oczywiście, ważnym punktem inspirującym ich do działania były wizyty studyjne, podczas których uczestnicy mogli podpatrzeć, jak robią to inni.

Finałem tych działań było stworzenie przez każdą z wsi Planu Rozwoju Wsi – dokumentu, który pomoże w realizacji działań o raz – co istotne – zostanie wzięty pod uwagę przy tworzeniu Gminnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości i Integracji Społecznej. Dzięki temu działania na poziomie samorządu oraz działania na poziomie obywatelskim mają szanse zazębić się tak, by aktywności rozpoczęte w projekcie, ich efekty, były wzmacniane w dalszym procesie działań w obszarze rozwoju ekonomii społecznej.

Jednak, aby opracowywany dokument był dobrze dopasowany do możliwości i potrzeb całej gminy, wymagane jest uczestnictwo w jego tworzeniu większej liczby podmiotów z gminy, niż przedstawicieli pięciu społeczności. Stąd ważne jest stworzenie partnerstwa gminnego do planowania i wypracowywania narzędzi wspierających rozwój gminy. Partnerstwo gminne jest doskonałą przestrzenią do spotkania różnych podmiotów z całej gminy. by wspólnie ustalać kierunki rozwoju i potrzeby gminy. Dlatego w trakcie realizacji projektu odbywały się spotkania partnerstwa z ekspertem, podczas których wspólnie przyglądano się działaniom w społecznościach oraz dyskutowano możliwości wspierania inicjatyw mieszkańców przez partnerstwo, przez instytucje i organizacje oraz możliwości, jakie partnerstwo ma do zaspakajania tych potrzeb.  Efektem tego działania ma być powstanie Gminnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości i Integracji Społecznej i uchwalenie go przez Radę Gminy.

Finałem rocznych działań było zorganizowanie przez każdą społeczność spotkania podsumowującego działania w każdej z pięciu społeczności plus w dwóch dodatkowych, które „ożywiły się” w trakcie realizacji projektu.

Efektem działań projektu OWIES w roku 2012 w gminie Przasnysz jest:

 • zaktywizowanie 7 wiosek – spotkania integracyjne, planistyczne, wspólna diagnoza, współdziałanie mieszkańców na rzecz ich wspólnych spraw,
 • opracowanie 7 Planów Rozwoju Wsi,
 • zorganizowanie 5 wydarzeń dla mieszkańców,
 • powstanie 3 organizacji pozarządowych (kolejne będą zakładane w 2013 roku),
 • powołanie i wzmocnienie lokalnego partnerstwa,
 • inicjacja współpracy na rzecz powstania Gminnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości i Integracji Społecznej.

                                                                                                                                                                                                                   Staśka Retmaniak
______________________________________________________________________________________________________________________________

W Tygodniku Przasnyskim z dnia 24 maja 2012, ukazał się artykuł dotyczący Wiejskiego Inkubatora Ekonomii Społecznej. Zapraszamy do przeczytania artykułu.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Na przełomie lipca i sierpnia w Przasnyszu odbyły się konsultacje dotyczące produktu lokalnego prowadzone przez Dominika Sudoła. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi:
Jeśli będą państwo mieć problem ze ściągnięciem pliku, który jest dość ciążki, proszę o kontakt  na maciek@boris.org.pl
____________________________________________________________________________________________________________________________________
LIPCOWA WIZYTA W WARMIŃSKICH WIOSKACH TEMATYCZNYCH

W dniach 4-6.07.2012 w ramach Wiejskiego Inkubatora Ekonomii Społecznej odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli pięciu wsi gminy Przasnysz w wioskach tematycznych w województwie warmińsko–mazurskim.

Na początku warto przypomnieć, że od początku roku pięć społeczności gminy Przasnysz (Leszno, Mchowo, Dobrzankowo, Bartniki oraz  Bogate) ożywia swoje wsie aktywizując mieszkańców wokół ekonomii społecznej. Dlatego w każdej z wyżej wymienionych społeczności biorących udział w projekcie OWIES, powstaje Plan Rozwoju Wsi, w którym mieszkańcy planują rozwinięcie aktywności społecznej i ekonomicznej swojej wspólnoty. Aktualnie tworzą stowarzyszenia, dzięki którym działania liderów nabiorą jeszcze większego rozpędu, a same wsie wzmocnią swój kapitał ekonomiczny jak również społeczny. Jeżeli jesteś mieszkańcem z wyżej wymienionych wsi i chciałbyś/ chciałabyś się przyłączyć do działań to zapraszamy!

Wizyta mieszkańców wsi Leszno, Mchowo, Bartniki, Bogate i Dobrzankowo w czterech wsiach tematycznych na Warmii i mazurach miała jeden główny cel – poszukiwanie najefektywniejszych sposobów, pomysłów, inspiracji budowania silnej wspólnoty mieszkańców poprzez ekonomię społeczną. W ciągu trzech dni odwiedziliśmy:

Aniołowo – wieś której głównym tematem przewodnim atrakcji turystycznych są anioły, wytwarzane przez gości w trakcie przeróżnych warsztatów organizowanych przez mieszkańców wsi. Stowarzyszenie mieszkańców buduje wspólnotę poprzez pozyskiwanie środków na rozwój wsi – odbudowywanie miejsc wspólnotowych (plac ze sceną, świetlica, szkoła społeczna) jak i budowanie więzi pomiędzy mieszkańcami organizując w tych miejscach spotkania edukacyjne, spotkania wokół tradycji i kultury w których uczestniczą zarówno starsi jak i młodsi.

Jędrychowie wsi o temacie „Jak u babci”,  mieliśmy okazję zobaczyć jak mieszkańcy wsi wspólnie pracują w remizie organizując atrakcyjne warsztaty związane z tworzeniem zabawek według dawnych sposobów (szycie ręczne, siano, wiklina). Mieszkańcy wspierani są przez partnerstwo „Miejsca z Duszą – Partnerstwo Miejscowości Tematycznych Warmii i Mazur”, które połączyło wszystkie wsie tematyczne z tego regionu, dzięki czemu działania mają wsparcie z zewnątrz. Świetny przykład na to jak współpraca z innymi wsiami może przynieść korzyść wszystkim.

Po drodze wstąpiliśmy do Wielkiego Wierznawsi „Rodzinnej”, gdzie gospodarstwo posiadające stadninę koni rozpoczyna aktywizację wsi poprzez zapraszanie turystów do korzystania z ich atrakcji, gdyż oprócz koni w gospodarstwie, turyści mogą korzystać z różnych form zabaw takich jak konkurencja rzucania podkową, układania bierek gigantów, robienie gigantycznych baniek mydlanych czy też zabawa z latającymi talerzami – te atrakcje sprawiają ze nawet osoby dorosłe mogą poczuć się jak dzieci.

Kolejną wsią, była „Wioska dzieci” Pogrodzie, w której mogliśmy spotkać się z przedstawicielami stowarzyszenia „Pogrodzie dla przyszłości” i obejrzeć prezentacje dotyczące miejscowości, zasobów, inspiracji i sposobów na pokonanie trudności jakie napotkała organizacja i wioska podczas procesu stawania się Miejscowością Tematyczną. Mogliśmy również wziąć udział w grze terenowej „Rodzinny Album Pogrodzia”, dzięki której poznaliśmy ciekawą i niecodzienną historią Pogrodzia,  biorąc udział w terenowej rywalizacji drużynowej. Na trasie trzeba było opanować kilka niezwykle przydatnych umiejętności, wykazać się jako mistrz zagadek i pokierować działaniami swojej drużyny.

W taki oto sposób Podgrodzianie poznają turystów ze swoją wsią i bogactwem jej historii, przyrody oraz aktywnych mieszkańców. Mieszkańcy Pogrodzia również poprzez stowarzyszenie wspierają swoją wieś tworząc miejsca spotkań np. świetlice, plac jak również pomagając mieszkańcom w rozwoju ich pasji i zainteresowań.

Na końcu odwiedziliśmy wieś Suchacz  – wioskę kaperską, gdzie „W poszukiwaniu pirackiego skarbu…” grę terenową mogliśmy poznać historię Suchacza. Gra polega na  wcieleniu  się w rolę poszukiwaczy skarbu. Miejscowość zamienia się wówczas w planszę do gry, a uczestnicy i prowadzący stają się aktorami. Dzięki odpowiedniej charakteryzacji i rekwizytom (stworzonym przez mieszkańców Suchacza) gracze mogą przenieść się do pirackiego świata. Uczestnicy otrzymują mapę skarbu, która pomoże dotrzeć do poszczególnych osób i zebrać wskazówki potrzebne do jego znalezienia. Samą grę prowadzą młodzi ludzie, którzy opowiadają historię i pilnują bezpieczeństwa uczestników gry oraz przedstawiciele koła gospodyń, stowarzyszenia mieszkańców. Dzięki tej wizycie mogliśmy się przekonać jak dzięki organizowaniu atrakcji turystycznych współpracują wszystkie organizacje ze wsi, które mogą zarobić pieniądze na działania dla mieszkańców.

Cała wizyta dla uczestników była bardzo wartościowa, każdy z reprezentantów poszczególnych wsi, znalazł dla swojej społeczności wiele pomysłów na dalsze działania. Już na miejscu wielu uczestników deklarowało, że po powrocie zacznie niektóre pomysły wdrażać w życie i zachęcać innych mieszkańców do włączania się w działania na rzecz swojej wsi – dlatego drodzy mieszkańcy serdecznie Was zapraszamy do przyłączenia się do działań, bo razem możemy więcej!

Staśka Retmaniak 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

RUSZYŁ WIEJSKI INKUBATOR EKONOMII SPOŁECZNEJ

Jednym z kluczowych elementów projektu OWIES jest Wiejski Inkubator Ekonomii Społecznej (WIES), który w tym roku będzie realizowany w Gminie Przasnysz. Jest to gmina, z którą Stowarzyszenie BORIS współpracuje od ponad dwóch lat. Owocem tej współpracy jest między innymi Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz, które animuje lokalne życie społeczne.

Nasza animatorka Staśka Retmaniak oraz przedstawiciele Partnerstwa spotkali się 16 marca aby ustalić które społeczności/miejscowości zostaną objęte działaniami WIES 2012. Po krótkiej dyskusji zaproponowano następujące sołectwa: Dobrzankowo, Bogate, Mchowo, Leszno i Bartniki.

W piątek 16 marca Pani Wójt Gminy Grażyna Wróblewska podpisała z nami Porozumienie o Współpracy.

Działania Wiejskiego Inkubatora Ekonomii Społecznej można zatem uznać za rozpoczęte. Jeszcze w tym miesiącu animatorka Staśka Retmaniak wprowadzi przedstawicieli pięciu społeczności w szczegółu projektu. Pierwsze szkolenia z cyklu Akademii Animatorów Społecznych zaplanowane są na kwiecień. Więcej informacji o Wiejskim Inkubatorze Ekonomii Społecznej.

Staśka Retmaniak (animatorka) prezentuje Wiejski Inkubator Ekonomii Społecznej członkom Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz

Wójt Gminy Przasnysz Pani Grażyna Wróblewska podpisuje Porozumienie o Współpracy